Přihlášení
Email:
Heslo:
Zapomenuté heslo
Nová registrace
Zapomenuté heslo
Email:
<< Zpět na příhlášení
Přihlásit

Obchodní podmínky služby jindrafoto.cz1. Vymezení pojmů

1.1. Poskytovatel - Poskytovatelem služby jindrafoto.cz je Jindra Řeháčková s místem podnikání Kladné 53 Kájov, IČ: 73557307. Poskytovatel vykonává majetková autorská práva a/nebo licenční oprávnění k Fotografiím a je plně oprávněn poskytnout Nabyvateli licenci k jejich užití níže stanoveným způsobem a v níže stanoveném rozsahu.

1.2. Nabyvatel - Nabyvatelem je fyzická nebo právnická osoba, která odeslala poskytovateli objednávku a jíž poskytovatel uděluje licenci k užití fotografií způsobem a v rozsahu stanoveném v těchto obchodních podmínkách.

1.3. Objednávka - Objednávkou se rozumí elektronická objednávka fotografií umístěná na webových stránkách poskytovatele (www.jindrafoto.cz)

1.4. Fotografie - Fotografií se rozumí rozmnoženina pořízená fotografickou technikou: pozitivní kopie, digitální záznam na libovolném elektronickém nosiči, umístěná v elektronické podobě v databázi poskytovatele přístupné na stránkách Poskytovatele, kterou nabyvatel uvedl v objednávce a o jejíž užití způsobem vybraným v objednávce, k jehož dodržení se odesláním objednávky nabyvatel zavazuje, má nabyvatel zájem.

1.5. Licence - Licencí se rozumí oprávnění užít fotografie způsobem a v rozsahu stanoveném těmito obchodními podmínkami, které uděluje Poskytovatel Nabyvateli. Licence je účinná okamžikem připsání ceny fotografie na účet poskytovatele při její bezhotovostní platbě, nebo předáním ceny fotografie poskytovateli při platbě v hotovosti.

2. Předmět obchodních podmínek

Tyto obchodní podmínky upravují práva a povinnosti Poskytovatele a Nabyvatele při poskytnutí Licence k užití Fotografií Poskytovatelem Nabyvateli.

3. Další práva a povinnosti Nabyvatele

3.1. Úpravy Fotografie - Fotografie nesmí být bez výslovného souhlasu Poskytovatele měněna či jakkoli zpracována, nesmí k ní být přidávány ani z ní odstraňovány jednotlivé části s výjimkou běžných výřezů, které podstatným způsobem charakter a kompozici fotografie nemění. Nabyvatel je dále povinen dodržovat formát, v němž Fotografii z databáze Poskytovatele odebral. Nabyvatel nesmí užít fotografie takovým způsobem, že by mohlo dojít k snížení jejich hodnoty.

3.2. Dodané Fotografie jsou určeny pro soukromé účely a jejich užití - rozmnožování, rozšiřování, pronajímání, půjčování a vystavování - není bez předchozího písemného souhlasu Poskytovatele dovoleno.

4. Cena a platební podmínky

Cena za poskytnutí Fotografie je stanovena jednotlivě jako cena za každou Fotografii zvlášť, a to v závislosti na velikosti formátu, v němž může být nabyvatelem užita. V databázi poskytovatele jsou ceny uvedeny u jednotlivých fotografií a jejich formátů. Uvedené ceny jsou konečné, Poskytovatel není plátcem DPH. V případě zaslání objednaných Fotografií pozemní poštou se konečná cena objednávky zvyšuje o poštovné (doběrečné) ve výši stanovené v ceníku Poskytovatele.

5. Objednávka a dodání Fotografií

5.1. Provedení objednávky - Objednávka je provedena na stránkách Poskytovatele (www.jindrafoto.cz). V objednávce Nabyvatel vybere Fotografie, jejich formát, množství a vybere způsob doručení objednávky.

5.2. Platba objednávky - Platba objednávky závisí na Nabyvatelem zvoleném způsobu doručení objednávky. V případě volby dodání na dobírku je platba provedena zástupci doručovatele hotově při předání. V ostatních případech je platba provedena bezhotovostně na bankovní účet Poskytovatele.

5.3. Dodání Fotografií - Dodání objednaných Fotografií je závislé na zvoleném způsobu doručení objednávky. V případě volby dodání na dobírku je objednávka zpracována neprodleně po jejím přijetí a objednané fotografie jsou zaslány ihned po jejich vyvolání. V případě jiného způsobu dodání je objednávka zpracována až po přijetí požadované platby na bankovní účet Poskytovatele. Místem dodání zboží (v případě vyvolaných fotografií) je adresa uvedená Nabyvatelem v objednávce (není-li uvedeno v poznámce jinak).

5.4. Zpracování objednávky - Poskytovatel si na zpracování objednávky (vyvolání fotografií, příprava datových souborů) vyhrazuje dobu 10 pracovních dnů.

5.5. Objednávka datových souborů - Datové soubory jsou po přijetí požadované platby Poskytovatelem odeslány elektronickou poštou na e-mailovou adresu zadanou v objednávce Nabyvatelem.

5.6. Datové soubory je možné nahrát do úschovny za poplatek 50,-Kč.

5.7. Jiný způsob dodání a platby objednávky - Jiný způsob dodání a platby objednávky je možný po domluvě Nabyvatele s Provozovatelem.

5.8. Náklady na použití komunikačních prostředků při objednávání a dodání Fotografií hradí ten účastník, kterému tyto náklady vznikly.

6. Sankce

Překročení Licence a porušení sjednaného způsobu užití Fotografií - Poruší-li Nabyvatel licenční ujednání obsažené v čl. 3 těchto obchodních podmínek, je povinen zaplatit Poskytovateli smluvní pokutu ve výši 10000,- Kč za každé takové porušení. Zaplacením smluvní pokuty není dotčen nárok Poskytovatele na náhradu způsobené škody.

7. Volba práva

Právní vztah mezi Nabyvatelem a Poskytovatelem se řídí právním řádem České republiky.

8. Odstopení od smlouvy

Nabyvatel nemůže odstoupit od smlouvy o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání nabyvatele nebo pro jeho osobu (fotografie ve fyzické nebo elektronické podobě). Jindrafoto.cz si vyhrazuje právo odmítnout opožděné nárokování vad.

9. Zpracování osobních údajů

9.1. Poskytnutí údajů - Nabyvatel je povinen  Poskytovateli v objednávce poskytnout platné kontaktní a fakturační údaje.

9.2. Užití osobních údajů - Poskytovatel poskytnuté údaje užije výhradně pro účely fakturace a doručení objednávky.